CBD STRAINS  (More details will be coming soon)

Harle-tsu

Ringo's Gift

Canna-tsu

Swiss-tsu

Sour Tsunami 2